Lidmaatschap Opzeggen (x) 

Zoals in ons contributiereglement staat beschreven dienen opzeggingen schriftelijk aan onze ledenadministratie te worden gericht. U kunt hiervoor ook het emailadres gebruiken:  [email protected]rapidmills.nl


Hieronder nogmaals Artikel 8 uit het contributiereglement:


OPZEGGING LIDMAATSCHAP

8.1 Opzeggen van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk. Opzeggingen dienen te worden gericht aan de ledenadministratie.

8.2 Opzegging dient te geschieden vóór 1 mei van het lopende verenigingsjaar. Binnen 3 weken na opzegging ontvangt het lid een bevestiging. Uitsluitend na ontvangst van deze bevestiging is de opzegging definitief.

8.3 Opzegging gedurende het verenigingsjaar is niet mogelijk en een lid blijft de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd, tenzij persoonlijke omstandigheden hier aanleiding toe geven. Hiervoor wordt verwezen naar artikel 5.4 t/m 5.8.

8.4 Een opzegging die niet tijdig heeft plaatsgevonden, doet het lidmaatschap doorlopen tot het einde van het volgende verenigingsjaar.

8.5 In de schriftelijke opzegging dient de volledige naam en geboortedatum te worden vermeld. Desgewenst kan worden aangegeven wat de reden van opzegging is.

8.6 Indien niet aan de hiervoor gestelde voorwaarden (8.1 tot en met 8.5) voor beëindiging van het lidmaatschap van de GHC Rapid is voldaan, kan de opzegging niet worden gehonoreerd en geldt die opzegging als niet gedaan. Als dan is contributie voor het nieuwe hockeyseizoen verschuldigd.