Huisregels reglement (x) 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

G.H.C. Rapid


Artikel 1
De leden van de vereniging worden onderscheiden in:

a. Seniorleden

1. zij die de hockey sport beoefenen

2. zij die de hockey sport niet beoefenen

b. Ereleden

Voorts kent de vereniging leden van verdienste die geen lid van de vereniging zijn in de zin van boek twee van het Burgerlijk Wetboek.

c. Juniorleden worden als volgt ingedeeld:

A-, B-, C- en D- categorie

E- categorie: mini’s

F- categorie: benjamins

Categorieën worden ingedeeld volgens de regels van de KNHB welke zijn te vinden op www.knhb.nl.

d. Trainingsleden en trimleden

1. Trainingsleden mogen maximaal zes keer in één jaar  aan een competitiewedstrijd deelnemen.

2. Trimleden mogen niet deelnemen aan competitiewedstrijden.

e. Opstappers kunnen niet deelnemen aan wedstrijden en  worden automatisch

trainingslid of trimlid  na één jaar.

f. Rapid Rollers zijn leden die vanuit een rolstoel de hockey sport bedrijven.

g. Gratis leden zijn leden die met door het bestuur verleende toestemming geen contributie betalen.

h. Minioren-leden zijn babyleden, net geboren kinderen van seniorleden die door hen als toekomstig lid kunnen worden opgegeven, die geen contributie verschuldigd zijn en geen enkele zeggenschap hebben.

i. Ouders van juniorleden, die een functie als bestuurslid aanvaarden en zelf geen lid zijn van G.H.C. Rapid, worden gratis niet spelend lid voor de duur van hun bestuursperiode.

Artikel 2

Een lid mag, mits aangemeld bij de KNHB, gedurende de periode van de door het bondsbestuur respectievelijk districtbestuur georganiseerde competities, slechts voor één vereniging tegelijkertijd uitkomen.


Artikel 3

Het lidmaatschap gaat in principe in op de datum dat het aanvraagformulier door het secretariaat (leden administratie) is ontvangen. Het bestuur heeft het recht een aanvrager het lidmaatschap te weigeren. De betrokken aanvrager heeft ter zake zo’n weigering recht op beroep op de eerstvolgende algemene leden vergadering.


Artikel 4

De schriftelijke opzegging van het lidmaatschap, moet geschieden tenminste vier weken voor het ingaan van een nieuw verenigingsjaar. 

(verenigingsjaar loopt van 1 juli t/m 30 juni van het daaropvolgende jaar)

Hiervan kan door het bestuur dispensatie worden verleend, indien deze opzegging geschiedt wegens, naar het oordeel van het bestuur, grondige reden.


Artikel 5

Met betrekking tot contributie wordt verwezen naar het contributiereglement dat aan het huishoudelijk reglement is gehecht.


Artikel 6
Alle leden zijn verplicht bij verandering van adres, hier van onverwijld schriftelijk kennis te geven aan de secretaris (ledenadministratie).


Artikel  7

Wordt door één of meer leden door onvoorzichtigheid, nalatigheid of moedwil, schade toegebracht aan bezittingen en/of imago van de vereniging, dan beslist het bestuur, welke maatregelen moeten worden genomen. In geval van betaling van vergoedingen is artikel 22 van het Huishoudelijk Reglement van toepassing.

Onder imago wordt ook verstaan het zich verbaal en/of fysiek misdragen..


Artikel  8 

Voor het complex geldt het volgende:

- de kunstgrasvelden alleen betreden met geschikt schoeisel

- gebruik van de inloopmatten bij betreden veld en clubhuis verplicht

- niet roken op de velden en in het clubhuis en hier zeker geen peuken weggooien

- geen kauwgom op de velden achterlaten

- geen glaswerk, flessen, kopjes enz. meenemen naar de velden

- blikjes, papier en overige verpakkingen deponeren in de hiervoor bestemde afvalbakken

- dug-outs verzorgd achterlaten (geen jerrycans e.d. laten slingeren)

- beschadiging aan omheining en ballenvangers dienen voorkomen te worden

- doelen mogen niet verplaatst worden


Artikel 9

Fietsen niet tegen omheining of ander hekwerk plaatsen, maar uitsluitend in de hiervoor bestemde fietsrekken.


Artikel 10

Leden hebben bij hun toetreden als lid recht op een exemplaar van de statuten en van het huishoudelijk reglement. Dit kan worden opgevraagd bij secretaris.  Personen die zichzelf of hun kind als lid aanmelden gaan akkoord met de inhoud van de statuten en het huishoudelijk reglement en onderschrijven deze, evenals de reglementen van de KNHB. 


Artikel 11

Donateurs hebben toegang tot alle wedstrijden en kunnen worden uitgenodigd voor bijwoning van vergaderingen en bijeenkomsten van de vereniging.


Artikel 12

Het bestuur benoemt uit zijn midden een vice-voorzitter, secretaris en penningmeester.


Artikel 13

Jaarlijks wordt ernaar gestreefd dat  minstens 1/3 van het bestuur aftreedt volgens een door het bestuur op te maken rooster. Voorzitter, secretaris en penningmeester treden niet te gelijk af.

Kandidaten kunnen worden voorgesteld door het bestuur en/of door tenminste vijf stemgerechtigde leden overeenkomstig de richtlijnen genoemd in artikel 25 van dit reglement.


Artikel 14

Elk bestuurslid, dat voor zijn functie bedankt, is verplicht deze functie te blijven waarnemen tot daarin is voorzien. Het bestuur heeft recht, ontstane vacatures, in afwachting van de goedkeuring hierop in de eerstvolgende algemene vergadering, zelf in te vullen. Indien evenwel in één zelfde verenigingsjaar twee of meer bestuursleden bedanken, dient hierin te worden voorzien door een buitengewone algemene ledenvergadering.


Artikel 15

De voorzitter heeft de leiding van alle vergaderingen. Hij heeft het recht te allen tijden inzage te nemen van hetgeen berust bij de overige bestuursleden. Belangrijke stukken worden door hem mede ondertekend. Hij brengt op de jaarlijkse algemene ledenvergadering verslag uit inzake het afgelopen verenigingsjaar, waarin de gegevens van de verslagen, inzake commissies moeten worden opgenomen. Hij heeft onder zijn berusting de door de vereniging behaalde eretekenen. Bij ontstentenis wordt hij vervangen door de vice-voorzitter. 


Artikel 16

De secretaris voert de correspondentie uit naam en in overleg met het bestuur. Hij/Zij is verplicht van alle correspondentie kopie te houden. Hij/Zij maakt de notulen van alle vergaderingen en zorgt dat deze, na goedkeuring op de eerstvolgende vergadering, door de voorzitter en hem/haarzelf wordt ondertekend. Hij/Zij houdt een ledenlijst bij, waarin nauwkeurig wordt aangegeven de datum van toetreding en bedanken van elk lid.

De secretaris kan door een 2e secretaris ondersteund worden. Deze is ook lid van het bestuur.


Artikel 17

De penningmeester zorgt voor het innen en het beheer van de gelden van de vereniging. Hij zendt aan alle leden, op verzoek, bij de agenda voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering een balans, een staat van baten en lasten van de vereniging alsmede een begroting. Hij zorgt voor alle uitgaven zoveel mogelijk kwijting te ontvangen. Verder stelt hij zich aansprakelijk voor de onder hem berustende gelden of die hij in bruikleen heeft ontvangen en legt in de jaarlijkse algemene ledenvergadering rekening van verantwoording af die, na in orde bevonden te zijn, door de voorzitter, de secretaris en de commissie tot nazien van de rekening en verantwoording worden getekend. Goedkeuring door de algemene vergadering strekt hem tot decharge. Hij mag niet tussentijds aftreden, tenzij de boeken door de kascommissie zijn goedgekeurd.


Artikel 18

De commissarissen staan de overige bestuursleden in hun werkzaamheden- voor zoveel nodig- bij en vervangen hen bij afwezigheid. Zij zijn belast met de handhaving van orde tijdens de training, etc. en daar waar de vereniging in het openbaar optreedt. Eén van de commissarissen is belast met het wedstrijd secretariaat.

Eén van de commissarissen is belast met het beheer van de velden en/of de materialen.

Een commissaris behoeft geen deel uit te maken van het bestuur maar kan door het bestuur benoemd zijn.


Artikel 19 

Bestuurvergaderingen worden bijeengeroepen:

a. door de voorzitter

b. op voorstel van twee bestuursleden

De agenda van deze vergadering dient uiterlijk  drie dagen voor de dag van de vergadering aan de bestuursleden ter kennis te worden gebracht. In spoedeisende gevallen kan de voorzitter besluiten dat de in de vorige zin bedoelde termijn niet in acht worden genomen. Een bestuursvergadering is slechts geldig, indien de meerderheid van de bestuursleden aanwezig is. De bestuursvergadering kan geen besluiten nemen, indien niet de meerderheid van de aanwezige bestuursleden zich met het voorstel akkoord verklaart. Bij staken van stemmen beslist de voorzitter.


Artikel 20

Donateurs betalen een jaarlijkse bijdrage.


Artikel 21

Oud-leden behoeven, indien zij opnieuw lid worden, niet opnieuw entreegeld te betalen.


Artikel 22

Aan de leden opgelegde boetes en of te betalen (schade)vergoedingen  moeten binnen 2 weken na oplegging zijn betaald. Leden, die in gebreke blijven opgelegde boetes te voldoen kunnen door het bestuur worden geschorst.


Artikel 23
Gedurende een schorsing verliest het betrokken lid de bevoegdheid, de rechten voortvloeiende uit zijn lidmaatschap uit te oefenen. Het betrokken lid heeft het recht van beroep als vermeld in art. 10 lid 7 van de Statuten.


Artikel 24

De agenda van de jaarlijkse algemene leden vergadering dient tenminste te bevatten:

1. Jaarverslag van de secretaris

2. Jaarverslag van de penningmeester

3. Verslag van de kascommissie

4. Verkiezing nieuwe kascommissie

5. Verkiezing van bestuursleden

6. Vaststelling van contributies en entreegelden

7. Rondvraag


Artikel 25

Kandidaatstelling voor de jaarlijkse algemene leden vergadering moet tenminste twee dagen voor deze vergadering ter kennis van het bestuur worden gebracht bij een door tenminste vijf leden ondertekend schrijven. Voorstellen voor andere vergaderingen moeten aan dezelfde eisen voldoen. Doch deze moeten tenminste één dag voor de vergadering het bestuur hebben bereikt. De vergadering beslist of te laat binnengekomen voorstellen al of niet in behandeling zullen worden genomen. Op de algemene ledenvergadering wordt door de secretaris een presentielijst neergelegd, waarop door de leden hun naam wordt aangetekend. Slechts stemgerechtigden, wier naam op die presentielijst voorkomt, nemen aan de stemmingen deel.


Artikel 26

De voorzitter verleent de leden het woord in de volgorde, waarin zij dit hebben gevraagd. De secretaris houdt hiervan aantekening. De voorzitter heeft het recht een lid, dat zich naar zijn mening niet behoorlijk gedraagt, het woord te ontnemen, of het verblijf ter vergadering te ontzeggen, behoudens beroep van de betrokkene op de vergadering.


Artikel 27

Voor de aanvang van de stemmingen over personen worden door de voorzitter drie personen aangewezen, die de stemmen tellen en van de uitkomst van de stemopneming verslag zullen uitbrengen. De voorzitter deelt daarna de uitslag van de stemming aan de vergadering mede.


Artikel 28

Vaste commissies waaronder de kascommissies worden door de algemene ledenvergadering benoemd. Commissies ad hoc door het bestuur voor de duur van maximaal één verenigingsjaar, aan het eind van welk jaar tot herbenoeming kan worden overgegaan. Behoudens voor wat betreft de kascommissie is het lidmaatschap van het bestuur verenigbaar met het lidmaatschap van een commissie. De leden van de commissie verdelen de functies onderling, behalve indien en voor zover het bestuur een of meer leden in een bepaalde functie heeft aangewezen. De commissie heeft in ieder geval een voorzitter. Bij benoeming van leden van de technische commissies mag geen belangen verstrengeling plaatsen vinden dit naar oordeel van het bestuur.


Artikel 29

De richtlijnen voor de commissies worden door het bestuur vastgesteld. De commissies zijn verantwoording schuldig aan het bestuur.


Artikel 30

De technische commissie benoemt, na overleg met het elftal, een aanvoerder.


Artikel 31

De kascommissie bestaat uit drie leden, waarvan elk jaar het langst zitting hebbende lid aftreedt en één nieuw lid door de ledenvergadering wordt benoemd.


Artikel 32

De aanvoerders van de seniorelftallen worden geacht kennis te dragen van de reglementaire bepalingen van de bond, aan welke competitiewedstrijden hun elftal deelneemt. Zij zijn verplicht hun wedstrijdformulieren volledig ingevuld  te verwerken . 


Artikel 33

De spelers van het betrokken elftal / team  zijn verplicht zich overeenkomstig de wens van de aanvoerder c.q. coach te gedragen. De aanvoerder c.q. coach is bevoegd een speler wegens naar zijn mening ongeoorloofd optreden tijdens een wedstrijd het verder medespelen te ontzeggen. Van deze aanzegging wordt door hem zo spoedig mogelijk aan het bestuur mededeling gedaan. Het bestuur of technische commissie heeft het recht een speler, wie door de aanvoerder c.q. coach het verder medespelen is ontzegd, voor één of meer wedstrijden te schorsen.


Artikel 34

Voor de aanvang van de competitiewedstrijden wordt door de technische commissie een instructie voor de aanvoerders c.q. coaches samengesteld. Deze instructie dient een volledig overzicht te geven van de werkzaamheden en de taak van de aanvoerders.


Artikel 35

Elk lid dat zich voor deelneming aan de competitie heeft aangemeld, neemt daarmee de verplichting op zich om, tenzij wegens reële redenen van verhindering, aan alle wedstrijden van het elftal waarin hij is ingedeeld, deel te nemen. Dit geldt eveneens voor de competitiewedstrijden van hogere elftallen, waarvoor hij als invaller is aangewezen.


Artikel 36

Wanneer een speler verhinderd is in een wedstrijd uit te komen, moet dit zo mogelijk 2 maal 24 uur voor aanvang van de wedstrijd aan de daartoe aangewezen persoon onder opgave van redenen worden medegedeeld.


Artikel 37

De spelers c.q. reserves zijn verplicht zorg te dragen, steeds tenminste 15 minuten voor het vastgestelde aanvangsuur in club kostuum aanwezig te zijn. Het niet op tijd aanwezig zijn of niet opkomen kan gestraft worden met:

a. het betalen van een boete waarvan de hoogte jaarlijks door het bestuur wordt vastgesteld.

b. uitsluiting voor één of meer wedstrijden.


Artikel 38

Alle aan de vereniging opgelegde boetes en administratieve  sancties kunnen door het bestuur verhaald worden op die leden, door wier schuld de boetes zijn ontstaan.
1.1 Boetes en administratieve sancties opgelegd door de KNHB kunnen worden doorbelast aan betrokkenen door de penningmeester van de vereniging.

1.2 Individuele boetes/administratieve sancties worden aan het betreffende lid doorbelast. 

1.3 Elftalboetes worden aan het team doorbelast via de betreffende aanvoerder (senioren) of coaches (junioren). 

2.1 Indien het betreffende individu dan wel het betreffende team meent dat er een reden is waarom een boete niet doorbelast zou moeten worden, kan het individu dan wel de aanvoerder (senioren teams) of de coach (junioren teams) bezwaar indienen bij het bestuur van de vereniging door een schrijven aan de secretaris van de vereniging. 

2.2 Bezwaar moet binnen twee weken na datum doorbelasting worden ingediend bij het bestuur, waarna het bestuur een beslissing neemt over de al dan niet doorbelasting van de boete. 

3. Niet betalen van een opgelegde boete/administratieve sanctie kan leiden tot schorsing; een beslissing hiertoe wordt tevens genomen door het bestuur.

4.Boetes/administratieve sancties welke opgelegd kunnen worden, worden door de KNHB jaarlijks vastgesteld; deze worden door ons gevolgd.


Artikel 39

Van het terrein en de accommodatie mag slechts gebruik gemaakt worden op officieel door het bestuur vastgestelde tijden.


Artikel 40

Ieder lid is verplicht zich een club kostuum aan te schaffen. Zonder club kostuum is het verboden aan de wedstrijden deel te nemen. Het club kostuum bestaat uit:

1. Groene kousen

2. Groen wit gestreept shirt

3. Zwarte rok of broek


Artikel 41

Naast de taken van bestuurslid, trainer (uitgezonderd betaalde trainers), coach of commissielid zijn nog een aantal taken te verrichten, namelijk die van scheidsrechter, bardienst, onderhoudswerkzaamheden en overige werkzaamheden.


Artikel 42

De in artikel 41 vier laatst genoemde taken dienen verplicht te worden uitgevoerd bij toerbeurt, door seniorleden en junior A leden voor zover zij niet één van de vier eerstgenoemde taken vervullen. Ouder/voogden van juniorleden  zullen bij toerbeurt ingeschakeld worden voor deze werkzaamheden. Een schema voor deze toerbeurten zal regelmatig in het cluborgaan c.q. website www.rapidmills.nl worden gepubliceerd. Bovendien zal op ouders/voogden een beroep gedaan worden voor het vervoer bij uitwedstrijden.


Artikel 43

1.1 Binnen de vereniging bestaat een arbitragecommissie die zich bezig houdt met de:

-opleiding van spelbegeleiders en scheidsrechters vanaf de leeftijd van 14 jaar;

-begeleiding van scheidsrechters en opleiding tot Bondsscheidsrechter;

-indeling van de scheidsrechters;

-administratieve afhandeling van straffen en sancties die wedstrijdgerelateerd zijn.

1.2 De vereniging volgt de KNHB in het besluit dat een spelend lid, vanaf de leeftijd van 16

 jaar, in het bezit moet zijn van een scheidsrechterskaart.

1.3 Een juniorlid van 16 jaar of ouder, die nog niet in het bezit is van een scheidsrechterskaart, kan door het bestuur geschorst worden voor de periode dat hij in gebreke blijft.

2.1 Indien een lid niet verschijnt op het scheidsrechtersexamen kan door het bestuur het examengeld verhaald worden op het betreffende lid. Ook indien een lid voor de 2e keer zakt op het scheidsrechtersexamen kan het examengeld door het bestuur verhaald worden.

2.2 Indien een juniorlid/scheidsrechter niet verschijnt bij een aan hem/haar toegekende wedstrijd ontvangt hij/zij van het bestuur, bij de eerste keer,  een formele waarschuwing en een aanwijzing voor een volgende wedstrijd.

Indien er sprake is van een tweede keer niet verschijnen zal dit onmiddellijk leiden tot schorsing van één competitiewedstrijd, voor dat team waar hij/zij deel uit maakt.

2.3 Indien een seniorlid/scheidsrechter niet verschijnt bij een aan hem/haar toegekende wedstrijd ontvangt hij/zij van het bestuur, bij de eerste keer,  een formele waarschuwing en een aanwijzing voor een volgende wedstrijd.

Indien er sprake is van een tweede keer niet verschijnen zal voor het team waarvan dit seniorlid deel uit maakt, de eerstvolgende thuiswedstrijd geen scheidsrechter toegevoegd worden. Dit team dient de arbitrage dan zelf te regelen.

3.1 Ten aanzien van de leden die na voornoemde sancties wederom in gebreke blijven kan het bestuur passende maatregelen treffen.


Artikel 44

Wijzigingen in het Huishoudelijk Reglement kunnen worden aangebracht in een algemene ledenvergadering met vooraf gaande kennisgeving aan de leden van de te behandelen wijzigingen. Zij behoeven voor hun aanneming een meerderheid van tenminste 2/3  der uitgebrachte geldige stemmen en zijn van kracht vanaf de dag, volgende op die, waarop de algemene ledenvergadering haar goedkeuring aan de wijzigingen heeft gehecht.


Artikel 45

De vereniging volgt de wettelijke en/of de bepalingen van de KNHB betreffende alcohol en het roken in het clubhuis. Eén ieder dient zich aan de aanwijzingen te houden.


Artikel 46

Aansprakelijkheid: het Bestuur en/of de Vereniging is nimmer aansprakelijk voor persoonlijk letsel, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen.


Artikel 47

Alle seniorleden dienen in het bezit te zijn van een spelerskaart.


Artikel 48 

In alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.


Laatste aanpassing 2 september 2014